Kremacje

Z każdym rokiem kremacja jako forma pochówku zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju. Spowodowane jest to coraz mniejszą dostępnością miejsc na cmentarzach, inną estetyką pogrzebu (mniejsza traumna) a także niższą ceną usługi.

Proces kremacji polega na spopieleniu ciała osoby zmarłej w odpowiedniej nielakierowanej trumnie pozbawionej metalowych elementów z zachowaniem wysokich standardów etycznych oraz ekologicznych. Kremacja może przebiegać w dwojaki sposób: z udziałem rodziny bądź bez.
W pierwszym przypadku, przed procesem spopielenia rodziny mają możliwość pożegnania zmarłych w kaplicy znajdującej się w zakładzie kremacji. Po kremacji prochy zostają złożone w uprzednio wybranych urnach.

Urny możemy pochować w miejscach wskazanych przez klienta a więc:

– grobach ziemnych-nowych jak i istniejących,
– grobowcach,
– kolumbiarach

Przebieg uroczystości z kremacją jest zasadniczo taki sam jak pogrzeb tradycyjny. Jedyna różnica, że żegnamy osobę w urnie a nie w trumnie.

Podobnie jak w przypadku pochówków tradycyjnych wszystkie czynności związane z organizacją kremacji są po naszej stronie. Rezerwujemy godziny kremacji, kaplicy, przewozimy ciała Zmarłych, odbieramy urny, przygotowujemy niezbędną dokumentację.

* Kościół Rzymskokatolicki zaakceptował spopielenie jako obrzęd pogrzebowy w 1983 roku. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1176 par. 3 mówi: “Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”. Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła formułę, że “dla Bożej wszechmocy nie ma różnicy między wskrzeszeniem ciała pogrzebanego i poddanego kremacji”.